این استیک ویژه که با گوشت ریب آی لذیذ و طعم کره آب شده، کنار پوره...