استیک خورهای عزیز می دونن خوردن یک استیک لذیذ با کنار بشقابی پوره هویج و سیب...