استیک با پوره پارمسان و مرینیت هابانرو یک استیک تند و تیز برای داشتن طعمی متفاوت...