یکی از ساندویچ های سرد که خوردنش برای همه افراد لذت بخشه ساندویچ های ژامبون هستند...