در بین کباب های ایرانی مثل کباب کوبیده، کوبیده مرغ و کباب تابه ای، کباب برگ...