اگر کباب برگ را به کباب کوبیده ترجیح میدهید احتمالاً کباب برگ تابه ای را هم...