فیله گاو برای کباب کردن بسیار عالی است زیرا چرب بوده و پخت آن چند دقیقه...