کباب چنجه گوشت بره از خوش خوراک ترین کباب ها می باشد که ما امروز روش...