کوفته در زبان ترکی استانبولی همان کتلت ایرانی است که دارای تنوع زیادی می باشد وبعد...