در سردی روابط این روزگار چند لحظه با هم بودن بسیار لذت بخش است. یک کیک...