سالادها بسیار متنوع بوده و سرو آنها در کنار غذاهای گرم نه تنها لذت بخش است،...