گرچه ته چین مرغ شناخته شده ترین نوع ته چین ایرانی است، با ترفند تهیه ته...