ته چین ساده یا ته دیگ تهچین با همان روشی تهیه میشود که ته چین مرغ...