در بین انواع پلو، نام سماق پلو کمتر شنیده شده است. اگر اسمش را تا به...