عدس پلو از غذاهای رایجی است که همه ایرانی ها با آن آشنا هستند اما همین...