یکی از انواع پلو ایرانی که عزیز دل خیلی هاست هویج پلو هست. اگر شما هم...