پلو مرغ و قارچ غذایی سالم و مقوی است که رنگ و آب زیبایی هم دارد....